Här kan du se vilken aktuell kurslitteratur vi gärna vill ha in just nu:
 

Alvehus, Johan & Jensen, Tommy (2015). Organisation. 1. uppl.


Hegelund, Signe (2007). Akademisk argumentation: att skriva övertygande uppsatser.


Berk, Jonathan B. & DeMarzo. (2017). Corporate finance. 4. ed., Global ed.


Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.) (2014). Internationella relationer. 3., uppdaterade och utök. uppl.


Bjørndal, Cato R. P. (2018). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. 2 uppl.

Tetzchner, Stephen von (2016). Utvecklingspsykologi. 2. uppl.


Elkins, James (2002). Stories of art.


Wardlow, Holly (2006). Wayward women: sexuality and agency in a New Guinea society.

Fagerström, Linda & Nilson Maria, (2008) Genus, medier och masskultur.

Halldén, Gunilla (red.) (2007). Den moderna barndomen och barns vardagsliv.

Esaiasson, Gilljam,Oscarsson,Towns,& Wängnerud (2017). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad5 uppl.


Fornäs, Johan (2012). Kultur. 1. uppl.


Sundgren, Eva (red.) (2013). Sociolingvistik. 2., [uppd.] uppl. 

Bild på böcker